TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักปลัด 165
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักปลัด 181
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักปลัด 137
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 171
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด 188
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักปลัด 104
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณธ สำนักปลัด 99
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.