TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายสอิ้ง  เอี่ยมละออง
นายก อบต.ตำหรุ
โทร.098-4324639
 


นายสาโรศ  โชคลาภ
รองนายกอบต.ตำหรุ
โทร.089-2591836
 

นางกัลยา  หอมรื่น
รองนายกอบต.ตำหรุ
โทร.089-2381951


น.ส.ประทีป  เจียมอุย
เลขานุการนายกอบต.ตำหรุ
โทร.088-5085556
 


 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


น.ส.อภิสราภรณ์  เสนานาญธนพัฒน์
ปลัดอบต.ตำหรุ
โทร.081-9445832
 


นางสาววาทินี  แคใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.062-1281965
 

นายอุเทน  สีสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.062-7690002

นางสิริภัสสร์  เมืองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
โทร.084-5697997
 

นางสาววาทินี  แคใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)
โทร.062-1281965 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.