TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

การคมนาคม

           มีถนน รพช.พบ. 11035 เป็นถนนราดยางแอลฟัลด์ ตัดผ่านตำบลถ้ำรงค์ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี เข้าสู่ตำบลตำหรุ ทางด้านตะวันออกบ้านศาลาเขื่อนหมู่ 1 และติดต่อกับตำบลไร่สะท้อน ทางด้านทิศตะวันออกที่บ้านระหารน้อยหมู่ 2 กับบ้านไร่ฝาง ตำบลไร่สะท้อน
           มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3179 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีตัด เข้าสู่อำเภอบ้านลาดและเข้าสู่ตำบลตำหรุ เชื่อมการคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง
          มีถนน รพช..พบ ๑๑๐๓๕ ( ถนนลาดยาง ) เชื่อมการคมนาคมติดต่อกับตำบลถ้ำรงค์ทางด้าน ทิศตะวันออกที่บ้านศาลาเขื่อน หมู่ ๑ กับบ้านท่ามะเฟือง หมู่ ๑ ตำบลถ้ำรงค์
          มีถนน รพช. พบ ๑๒๐๔ ( ถนนลาดยาง ) เชื่อมการคมนาคมติดต่อกับตำบลถ้ำรงค์ทางด้าน ทิศตะวันออกที่บ้านตำหรุ หมู่ ๔ กับบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำรงค์
          ถนน คสล. ๒ สาย จากบ้านตำหรุในหมู่ ๓ และบ้านท่ามะเกลื่อหมู่ ๖ เชื่อมการติดต่อกับ ตำบลถ้ำรงค์ ที่บ้านท่ามะเฟือง หมู่ ๑ และบ้านม่วงงาม หมู่ ๒
          ถนน รพช.พบ ๑๑๐๓๕ ( ถนนราดยาง ) เชื่อมการติดต่อกับตำบลไร่สะท้อนทางด้านตะวันตกที่บ้านระหารน้อย หมู่ ๒ กับบ้านไร่ฝาง หมู่ ๗ ตำบลไร่สะท้อน
          ถนน คสล.จากบ้านระหารน้อย หมู่ ๒ เชื่อมการติดต่อกับตำบลท่าช้างทางตอนบนกับบ้านเหมืองหาน หมู่ ๗ ตำบลท่าช้าง
          ส่วนถนนภายในตำบลมีถนนเข้าถึงแล้ว มีโครงข่ายที่ต่อเนื่องทั้งตำบลแต่สภาพบางแห่งยังชำรุดทรุดโทรมและขาดสภาพความคงทนและถาวรการไฟฟ้า

           ปัจจุบันการบริการด้านกระแสไฟฟ้า ภายในตำบลตำหรุ ได้เข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้วและมีไฟฟ้า ใช้ครบทุกหลังคาเรือนการประปา

          ปัจจุบันภายในตำบลตำหรุได้มีน้ำประปา (ประปาตำบลตำหรุ ) ใช้ครบทุกครัวเรือนการสื่อสาร-โทรศัพท์


          การติดต่อสื่อสารทางด้านไปรษณีย์นั้น ประชาชนในตำบลตำหรุจะใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด ซึ่งห่างจากตำบลไปประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนทางด้านโทรศัพท์ภายในตำบลตำหรุ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งสิ้น จำนวน ๘ ตู้ และประชาชนในตำบลตำหรุมีโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ครบเกือบทุกครัวเรือนแหล่งน้ำ

    ตำบลตำหรุ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน ใน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาเขื่อน หมู่ที่ ๓ บ้านตำหรุใน หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ และหมู่ที่ ๖ บ้านท่ามะเกลือ ทั้งยังมีคลองชลประทานตัดผ่านกลางตำบลตำหรุ ติดต่อกับแนวเขตตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตลอดแนวเลียบถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๓๑๗๙ จนกระทั่งติดต่อกับเขตตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในหมู่ที่ ๒ บ้านระหารน้อย และหมู่ที่ ๕ บ้านละหานใหญ่ นั้น มีห้วยละหานตัดผ่านไปจนกระทั่งบรรจบกับห้วยกระชาย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และคลองชลประทาน D1 ( หนองกระเหว็ด )

     ชื่อและที่ตั้งของแหล่งน้ำที่สำคัญในตำบล

           แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1,3,4,6
           คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ 1,2,3,4,6
           อ่างเก็บน้ำละหานใหญ่ หมู่ 2,5
           ห้วยมะกอก หมู่ 5
           คลองหนองรี่ หมู่ 5
           คลองชลประทานD1 (คลองหนองเหว็ด) หมู่ 2
           ห้วยกระชาย หมู่ 2
           ห้วยแฟบ หมู่ 2
           สระน้ำระหารน้อย หมู่ 2
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.