TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

การศึกษา

         ตำบลตำหรุ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล จำนวน 2 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง คือ

           โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุทัยเพชร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 115 คน ห้องเรียน 8 ห้อง จำนวนครู 13 คน นักการภารโรง 1 คน
           โรงเรียนวัดอินจำปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 56 คน ครู 8 คน นักการภารโรง 1 คน
           มีศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 100 คน มีห้อง 5 ห้อง และมีผู้ดูแลเด็กจำนวน 5 คนด้านศาสนสถานและความเชื่อ

     ด้านศาสนสถาน ตำบลตำหรุ มีวัดทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
           วัดศาลาเขื่อน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน
           วัดระหารน้อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย
           วัดตำหรุ       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ
           วัดอินจำปา     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ
     ด้านความเชื่อ ศาลประจำหมู่บ้าน
         ร่างทาง คุณป้าเกริ่ม  ชูวงศ์  อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต. ตำหรุ
           ศาลหลวงปู่กัณฑ์ และหลวงพ่อเกตุ ตั้งอยู่บริเวณคันท่า หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน
           แผ่นไม้ตะเคียนทอง  เก็บรักษาไว้ที่วัดตำหรุ หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุด้านประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

           การละเล่นเรือบก (นางเงิน เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน
           หนังตะลุง (คณะ ว.รวมศิลป์) โดยนายสวิง  อุ่นใจเพื่อน หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย และของนายถม ทรหด หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ
           วัวลาน
           งานสะพานรักศาลาเขื่อน (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี)
           แข่งเรือยาว (วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี)
           ทำบุญกลางบ้าน ของหมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน (วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)ด้านสาธารณสุข

           สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลตำหรุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย
           สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คือ คลินิกหมอลดาวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน
           ร้านขายยาปัจจุบัน 1 แห่ง คือ คลินิกหมอลดาวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน
           กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 6 แห่ง
           อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.